Púť MŠKW do San Giovanni Rotondo

Tajomstvo Pátra Pia a Karola Wojtylu

Forli - Assisi - Cascia - S.G.Rotondo - Pompeje - Pagani - Pietrelčina - Monte sant Angelo - Loreto

V septembri by sme chceli všetkých vás - našich absolventov a účastníkov Formačných kurzov teológie tela a Semestrálnych programov, vašich rodinných príslušníkov a priateľov - pozvať na púť do San Giovanni Rotonda ku pátrovi Piovi.

Prečo práve ku pátrovi Piovi? Aký to má súvis s teológiou tela? Nielen že sa tento svätec stal patrónom prebiehajúceho 6. ročníka Formačného kurzu teológie tela :), ale aj Páter Pio sám svojím životom bol obhajcom encykliky Humanae vitae, o čom svedčí aj list, ktorý napísal (dnes už svätému) Pavlovi VI. Taktiež na príhovor pátra Pia bola zázračne uzdravená z rakoviny dlhoročná spolupracovníčka Karola Wojtylu, pani Wanda Poltawská, ktorá spoločne so svojím manželom a tromi deťmi bola pre budúceho pápeža Jána Pavla II. obrovskou inšpiráciou pri približovaní druhým krás ľudskej lásky a sexuality podľa Božieho plánu.

Touto púťou chceme vytvárať spoločenstvo medzi tými, ktorým sa stala srdcu blízka teológia tela sv. Jána Pavla II. Počas nášho spoločného putovania sa budeme ponárať do tajomstiev pátra Pia a Karola Wojtylu a na ich príhovor a príhovor všetkých svätých, s ktorými sa na našej ceste budeme stretávať, si navzájom budeme vyprosovať potrebné milosti pre naše povolania.

TERMÍN

22.-29. septembra 2019

Odchod z Bratislavy vo večerných hodinách po Pochode za život. Návrat na Slovensko v doobedňajších hodinách 29.9.2019.

CENA

Cena 369€ zahŕňa 5x ubytovanie s polpenziou (1x Assissi, 4x S.G. Rotondo), dopravu v klimatizovanom autobuse vybavenom WC, DVD, CD, barom (teplé a studené nápoje), cestovné poistenie (liečebné náklady, storno zájazdu, poistenie batožiny, úrazové poistenie, poistenie proti úpadku (insolventnosti) v poisťovni Union ).

PROGRAM

1. deň

Odchod zo Slovenska.

2.deň

V ranných hodinách príchod do Forli - sv. Peregrín patrón chorých na rakovinu. Krátka prestávka spojená s prehliadkou chrámu sv. Peregrína – sv. omša a pokračovanie v jazde do Assisi.

Na obed príchod do Assisi, ubytovanie - obed - krátky oddych a prehliadka mesta. Návšteva San Damiano, baziliky sv. Kláry, námestie a rodný dom sv. Františka, bazilika sv. Františka.

3.deň

Raňajky - prehliadka Porcinkuly a pokračovanie v jazde do Cascia - sv. Rita - talianska stigmatizovaná mystička, patrónka v núdzi a pomocnica v nemožných situáciách a skúškach. Sv. omša, prehliadka kláštora, rodného domu sv. Rity a v prípade časovej rezervy aj výstup na pustovňu.

Popoludní pokračovanie v ceste do S.G.Rotonda. Večer príchod do S.G.Rotonda - ubytovanie večera.

4.deň

Raňajky - po raňajkách celodenný program v S.G.Rotondo - nová a stará bazilika p. Pia. V poobedňajších hodinách - krížová cesta - večera nocľah.

5.deň

Raňajky - presun autobusom do Pompeji - celodenný duchovný program. Návšteva baziliky Panny Márie Ružencovej a ďalších pamätihodností. Spiatočnou cestou zastávka v Pietrelčine - rodisko p. Pia.

Večer návrat do S.G.Rotonda - večera + nocľah.

6.deň

Po raňajkách odchod do Monte Sant'Angelo - najstaršie pútnické miesto, kde sa prvýkrát zjavil Michal Archanjel - sv. omša v jaskyni sv. Michala archanjela a prehliadka Sanktuária sv. Michala Archanjela - sprievod a výklad + sv. spoveď (jediné miesto na svete dané Bohom na zmierenie človeka s Bohom, kde sa uzdravujú prekliatia rodu) - osobné voľno.

Po programe návrat do S.G.Rotonda - večera a náboženský program v bazilike, prehliadka súčasnej hrobky p. Pia. Vo večerných hodinách možnosť zúčastniť sa modlitby sv. ruženca - nocľah.

7.deň

Po raňajkách pokračovanie v púti do Loreta.

V poobedňajších hodinách príchod do Loreta - návšteva Domu sv. rodiny - požehnanie pre rodiny - sv. omša a nočnou jazdou presun na Slovensko.

8.deň

V doobedňajších hodinách príchod na Slovensko.

Púť sa realizuje v spolupráci s CK Gospa Travel.

REGISTRÁCIA

Ak ste sa rozhodli s nami putovať, prosíme, aby ste sa záväzne prihlásili.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na .

Tešia sa na vás!

Misijná škola Karola Wojtylu