• This is a great mystery, but I speak in reference to Christ and the church. (Eph 5, 32)

Teologická fakulta KU in cooperation with Misijnou školou Karola Wojtylu organizuje seminárny kurz o ľudskej láske, sexualite, čnosti, povolaniu, manželstve, panenstve a plodnosti s názvom Sexuality in the teaching of the Church (12 meetings) (Láska, sexualita a zmysel života v učení Cirkvi).

Kurz je špecifický tým, že je vedený seminárnou metódou. Účastníci si vopred samostatne prečítajú zadané texty dokumentov Cirkvi na konkrétne stanovenú tému, o ktorých následne na stretnutiach diskutujú.

Cieľom kurzu je osobná formácia ako aj formácia formátorov (pedagógov, katechétov, seminaristov, kňazov a všetkých, čo sa stretávajú s mladými). Prispieva k zorientovaniu sa v tom, čo Cirkev v oblasti sexuality naozaj učí, osobnostnému rastu, sebapoznaniu, pochopeniu významu sexuality, povolaniu k manželstvu, panenstvu, kňazstvu a plodnosti.

Kurz bude prebiehať od 24. septembra do 4. decembra 2024 v Bratislave a online.

Kurz organizujeme s požehnaním otcov biskupov Viliama Judáka, Petra Beňa, Stanislava Zvolenského, Františka Trstenského a vladyku Jonáša Jozefa Maxima.

BASICS

 • – Kurz sa skladá z 11 stretnutí.
 • – Stretnutia prebiehajú v malej skupine prezenčne v Bratislave alebo online prostredníctvom video hovorov vo večerných hodinách v pravidelných týždenných intervaloch.
 • – Stretnutia sú vedené seminárnou metódou, ktorej cieľom je formou spoločnej diskusie hľadať odpovede na otázky lásky, sexuality a zmyslu života.
 • – Účastníci kurzu sa na stretnutia pripravujú čítaním krátkych textov vybraných dokumentov Cirkvi, na základe ktorých vypracúvajú pracovné listy. Diskusiou na stretnutí spolu nachádzame odpovede v odkaze, ktorý nám zanechali poslední pápeži vo svojom učení.

TOPICS

  1. Introduction
  2. The Human Person in God's Plan (The End and Meaning of Human Life)
  3. The Creation of Man as Male and Female
  4. Sexuality
  5. Love
  6. The Virtue of Chastity
  7. The Sacrament of Matrimony
  8. Virginity
  9. Otcovstvo a materstvo
  10. Plodnosť
  11. Final class

MENTORS

Program vedú absolventi programu Master v štúdiách manželstva a rodiny na Medzinárodnom teologickom inštitúte (Master of Studies on Marriage and the Family- International Theological Institute) v Gamingu a Trumau, absolventi Inštitútu Jána Pavla II. v Ríme pre štúdium manželstva a rodiny a absolventi Teologickej fakulty KU v Košiciach, ako aj absolventi programov Misijnej školy Karola Wojtylu a Akadémie Karola Wojtylu.

Garantom kurzu je doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD. – morálny teológ, dekan Teologickej fakulty KU Ružomberok.

FOR WHO?

 • Pre každého od 18 rokov, kto sa chce formovať a rásť, a zároveň spoznávať učenie Cirkvi.
 • Pre formátorov iných (katechétov, kňazov, seminaristov).

ENDS

 • KNOWLEDGE
 • To expound the particular teaching of the Catholic Church in understandable language to people of various professions or states.
 • To help develop presentation skills, the ability to work with texts and think critically, the ability to communicate, argue, and discuss, and the ability to know one’s way in current issues and find links between them.
 • FORMATION
 • To form the human, intellectual, social, cultural, and spiritual integrity of a person with the potential to build authentic values of human society and contribute to the development of contemporary culture and society.
 • COMMUNITY
 • Budovať spoločenstvo prostredníctvom spoločných posedení a diskusií, kultúrnych podujatí, rôznych „social events“, ale aj pri spoločnej modlitbe, adorácii, či sv. omši.

 

DOKUMENTY CIRKVI

Dokumenty Cirkvi, z ktorých budeme počas kurzu čerpať:

 • Pastorálna konštitúcia 2. vatikánskeho koncilu Gaudium et spes;
 • Ján Pavol II.: Encyklika Redemptor hominis, Apoštolský list Gratissimam sane;
 • František.: Apoštolská exhortácia Gaudete et exsultate;
 • Ján Pavol II.: Apoštolský list Novo millennio ineunte, Apoštolský list Mulieris dignitatem;
 • Posvätná kongregácia pre katolícku výchovu: O ľudskej láske;
 • Pápežská rada pre rodinu: Ľudská sexualita – pravda a poslanie. Smernice pre výchovu v rodine;
 • Španielska biskupská konferencia: Pravda o láske človeka;
 • Benedikt XVI.: Encyklika Deus caritas est, Encyklika Caritas in veritate;
 • František: Apoštolská exhortácia Amoris laetitia;
 • Ján Pavol II.: Apoštolská exhortácia Familiaris consortio;
 • Pius XI.: Encyklika Casti connubii;
 • Ján Pavol II.: Vita consecrata, Posynodálna apoštolská exhortácia;
 • Pavol VI.: Sacerdotalis caelibatus, Encyklika o kňazskom celibáte;
 • Ján Pavol II: Apoštolská exhortácia Redemptoris custos;
 • Pavol VI.: Encyklika Humanae vitae;
 • Ján Pavol II.: Encyklila Evangelium vitae;
 • Donum vitae: Inštrukcie Kongregácie pre vieroučné otázky o rešpektovaní začínajúceho sa ľudského života a o dôstojnosti plodenia;
 • Katechizmus Katolíckej cirkvi.

Registration and Requirements

Registration

 • Prihlasovanie spustené do 8.9.2024.
 • Súčasťou prihlášky je aj motivačný list v rozsahu 200 slov, ktorý je potrebné napísať priamo do registračného formuláru. Prihláseným účastníkom zašleme podrobné informácie a program jednotlivých stretnutí po ukončení prihlasovania.

The Registration Fee

 • Do 31.8.2024
 • 120€ pracujúci
 • 100€ študenti, nezamestnaní, rodičia na RD, manželské páry/osoba
 • Od 1.9.2024 do 8.9.2024
 • 150€ pracujúci
 • 130€ študenti, nezamestnaní, rodičia na RD, manželské páry/osoba

Príspevok zahŕňa organizáciu, lektorov, materiály, poštovné, licencie, prenájom priestorov.

Cenu kurzu možno uhradiť aj vo viacerých splátkach. Pokiaľ by bola cena kurzu pre vás prekážkou, prosím, kontaktujte nás.

Other programs

Po skončení programu je možnosť pokračovať v nasledujúcich programoch

 • The Human Love in the work of Karol Wojtyla Love and Responsibility
 • The Human Love in the catecheses of St. Pope John Paul II Theology of the Body

 

Tešíme sa na Vás!

Karol Wojtyla School of Mission

 

FROM THEFEEDBACK

Čo mi priniesla účasť na semestrálnom programe?

Uvedomenie si skutočností, ktoré sú dôležité pre ľudský život, napr. kto som, kam idem, záležitosti manželstva, ako správne prežívať život, všetko bolo tak jasne pomenované a slovne ma to vyzbrojilo do života, aby som hodnoty vedela obhájiť a hovoriť aj iným.

Tento seminár mi hlbšie ukázal, kto je osoba vedľa mňa a ako mám k nej pristupovať. Ponoril ma hlbšie a dal iný pohľad na vzťahy, povinnosti a pod. Utvrdil v rozhodnutí pre povolanie. Naučil ma lepšie a jednoduchšie čítať dokumenty od pápežov.

Nový pohľad na seba v kontexte života s Bohom a spoznal som nových ľudí. Oboznámil som sa s učením Cirkvi o manželstve, rodine, láske, pohľade na človeka. Po pravde mal som v tom veľkú medzeru, ktorú som si úspešne doplnil, ale vyžaduje si to samozrejme ešte hlbšie štúdium dokumentov Cirkvi.

Ukázal mi krásu a bohatstvo učenia katolíckej cirkvi v jednotlivých dokumentoch, obohatenie názormi ostatných účastníkov.

Zmenil môj pohľad na mňa samotnú.

Nové naštartovanie do života.

 

„Veľmi rád sa pridávam k tým, ktorí žehnajú tomuto dielu, pretože je veľmi potrebné a užitočné. Do ďalších rokov evanjelizačnej služby Vám vyprosujem potrebné milosti a žehnám všetkým Vašim spolupracovníkom i podporovateľom!“
Mons. Bernard BOBER, arcibiskup-metropolita Košice
 

“Ďakujem Vám i všetkým Vašim spolupracovníkom z Misijnej školy za cennú službu, ktorú v prospech vzdelávania v oblasti lásky, sexuality a zmyslu života robíte…. vyprosujem Vám i Vašim spolupracovníkom hojnosť Božieho požehnania a milostí.”

– Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita

WRITE TO US

 

SUBMIT

 • „Láska nie je čosi, čo sa dá naučiť, a predsa nie je nič dôležitejšie, ako sa jej učiť.“ sv. Ján Pavol II.