MISIJNÁ ŠKOLA KAROLA WOJTYLU (MŠKW)

Sme občianske združenie medzinárodného charakteru zaregistrované na Ministerstve vnútra SR v októbri roku 2016.

POSLANIE MŠKW

Podľa vzoru života a diela Karola Wojtylu sa snažíme:

  • formovať ľudí rôznych profesií, veku a životného stavu a tým prispievať k rozvoju kultúry a spoločnosti;

  • vytvárať medzinárodné spoločenstvo osôb, ktoré konkrétnym spôsobom prispieva k zmierňovaniu ľudskej biedy (duchovnej, morálnej aj materiálnej).

ČLENOVIA A SPOLUPRACOVNÍCI MŠKW

Členmi a spolupracovníkmi MŠKW sú absolventi a študenti Medzinárodného teologického inštitútu (International Theological Institute) v rakúskom Gamingu a Trumau, Inštitútu Jána Pavla II. pre štúdiá manželstva a rodiny v Ríme, a taktiež programov organizovaných Akadémiou Karola Wojtylu na Slovensku – Diplomu v Rodinnej pastorácii a Master programu v teológii manželstva a rodiny v Košiciach. Okrem toho spolupracujeme s medzinárodnými lektormi a s absolventmi z vlastných projektov.

Medzinárodný charakter MŠKW napomáha vytvárať širšie spoločenstvo a rozvíjať spoluprácu s ľuďmi či organizáciami s podobným zameraním i v zahraničí.

PILIERE MŠKW

null

FORMÁCIA

Formáciou k pravým ľudským hodnotám prispievať k rozvoju dnešnej kultúry a spoločnosti.

null

VZDELÁVANIE

Zrozumiteľným jazykom približovať ľuďom Pravdu o človeku.

Zrozumiteľným jazykom približovať ľuďom rôznych profesií, veku a životných stavov učenie Cirkvi vo svojej plnosti so zameraním na antropológiu človeka podľa vzoru Karola Wojtylu – sv. Jána Pavla II.

Rozvíjať prezentačné zručnosti, schopnosť pracovať s textom a kriticky uvažovať, schopnosť komunikovať, argumentovať, diskutovať, schopnosť orientovať sa v aktuálnych otázkach a nachádzať medzi nimi súvislosti.
VIAC...
null

MODLITBA

Spoločná modlitba robí zázraky!

Základom každého ľudského vzťahu je vzťah s Tým, kto je zdrojom pravdivej čistej lásky. Ku tomu, aby sme boli schopní milovať a byť darom pre druhých, sa musíme najskôr my sami naučiť prijímať Božiu Lásku a nechať sa Ňou premieňať.

Každodenná modlitba – spoločná či individuálna, svätá omša, časté prijímanie Eucharistie, sviatosť zmierenia, pôst a čítanie Božieho Slova sú pre nás prostriedkami jednoty s živým Bohom, ale aj jednoty medzi nami navzájom.
VIAC...
null

SPOLOČENSTVO

Vytvárať spoločenstvo, ktoré konkrétne prispieva k
zmierňovaniu ľudskej biedy.

Vytvárať medzinárodné spoločenstvo osôb, ktoré konkrétnym spôsobom prispieva k zmierňovaniu ľudskej biedy – duchovnej,
morálnej aj materiálnej

(prostredníctvom spoločného štúdia, posedení a diskusií, kultúrnych podujatí, ale aj pri spoločnej modlitbe, adorácii, sv. omši, či konkrétnej pomoci druhým)
VIAC...

HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ MŠKW

História MŠKW

Sme spoločenstvo ľudí, ktorých počas štúdií oslovilo učenie o ľudskej láske a ľudskej osobe podľa učenia Katolíckej cirkvi. Táto skúsenosť nás jednoducho viedla prinášať toto učenie ďalej medzi ľudí. Našu činnosť sme začali neformálne v roku 2009 organizovaním študijných stretnutí, letných škôl a víkendových programov, počas ktorých sme spolu študovali o ľudskej láske na základe Teológie tela sv. Jána Pavla II. Takto sme sa stretávali nielen na Slovensku, ale aj v Bosne a Hercegovine, Česku, Lotyšsku, Rakúsku, Rusku a na Ukrajine.

Na základe záujmu mladých pracujúcich a študentov spoznávať myšlienku čistoty a krásy ľudskej lásky podľa učenia sv. Jána Pavla II. sme začali projekt víkendových stretnutí najprv v Česku a následne sme v ňom pokračovali na Slovensku, ktorý tu úspešne pôsobí už sedem rokov. Práve pravidelné víkendové stretnutia inšpirovali mnohých účastníkov rozvíjať svoje vzdelanie na Slovensku a v zahraničí.

Zvyšujúci sa záujem mladých ľudí o tieto víkendové stretnutia výrazným spôsobom prispel k založeniu Misijnej školy Karola Wojtylu (MŠKW), ktorá pôsobí ako občianske združenie od októbra 2016.

Naša cesta a konkrétna skúsenosť s učením sv. Jána Pavla II.

2019/2020 - Slovensko

Prvý ročník nadstavbového kurzu Láska a zodpovednosť (dielo Karola Wojtylu). 3 víkendové obnovy pre absolventov Formačných kurzov teológie tela.

2018 - Kazachstan

Duchovná obnova teológie tela pre mladých, prednášky o teológii tela sv. Jána Pavla II. na Festivale mladých z rôznych častí Kazachstanu v meste Ozernoe.

2018/2020 - Slovensko, Ukrajina, Rakúsko, Česká republika

Prednášky a svedectvá o učení sv. Jána Pavla II. na rôznych podujatiach – seminároch, konferenciách, duchovných obnovách, birmovaneckých prípravách, vo farnostiach, v školách, rehoľných spoločenstvách.

od jesene 2017/2020 Košice

V spolupráci s Teologickou fakultou Katolíckej Univerzity organizujeme v Košiciach Semestrálny akademicko-formačný program Láska, sexualita a zmysel života v učení Cirkvi; Láska a zodpovednosť, Teológia tela.

2016/2020 - Slovensko

V roku 2016 vznikla v Bratilaslave 1.študijná skupinka Teológie tela. Do dnešného dňa bolo založených 5 takýchto študijných skupiniek v rámci Slovenska -Bratislava, Nitra, Levoča, Košice.

október 2016 - Slovensko

Založenie Misijnej školy Karola Wojtylu

2015/2020 - Slovensko, Česká republika, Rakúsko, Taliansko

Priebežná formácia ľudí z tímu, lektorov, spolupracovníkov Misijnej školy Karola Wojtylu na akademickej úrovni (Brno – Štúdium manželstva a rodiny, Trumau – Medzinárodný teologický inštitút, Rím – Inštitút Jána Pavla II., Košice – Master v teológii manželstva a rodín, Diplom v rodinnej pastorácii).

2014 - Rusko

Desaťdňový Seminár teológie tela v rámci pravoslávneho letného tábora pre mladých.

od roku 2013/2020 - Slovensko

Formačné kurzy teológie tela / západné Slovensko. V súčasnosti prebieha už 7. ročník.

2013/2018 - Ukrajina

Duchovné obnovy teológie tela, semináre, svedectvá na rôznych miestach Ukrajiny a na rôznych podujatiach.

2012 - Rakúsko

Medzinárodný teologický Inštitút/ITI, Trumau – víkendová medzinárodná duchovná obnova „Vocation to love“, na základe ktorej sa začali na seba nadväzujúce duchovné obnovy na Slovensku v rokoch 2013-2014 (podľa vzoru tých, ktoré prebehli v Českej republike v rokoch 2010/2012).

2012 - Lotyšsko

Týždňová letná škola teológie tela

2010/2012 - Česká republika

Prvé duchovné obnovy so zameraním na katechézy Jána Pavla II. teológia tela(séria 7 víkendových duchovných obnov s jednou skupinou mladých).

2009/2011 - Bosna a Hercegovina

Vznik prvých študijných skupiniek teológie tela a letnej školy teológie tela s mladými z Českej republiky, Slovenska, Ukrajiny, Ruska a Lotyšska v rámci spoločenstva Svetlo Máriino v Medžugorii.

2007/2009 - Rakúsko

Štúdium teológie manželstva a rodiny na INTERNATIONAL THEOLOGICAL INSTITUTE (ITI, Gaming)

2006 - Rakúsko

1. Medzinárodné sympózium Teológie tela v Európe (Gaming)

Súčasná činnosť

Prednášame a svedčíme o teológii tela (katechézy sv. pápeža Jána Pavla II. o ľudskej láske a sexualite) na rôznych podujatiach – formačných stretnutiach, seminároch, konferenciách, duchovných obnovách či priamo na školách – na gymnáziách, vysokých školách, a to nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike, na Ukrajine, v Kazachstane, Rakúsku, Rusku, Lotyšsku a i.

SLOVENSKO: V súčasnom období prebieha v Nitrianskej diecéze s požehnaním miestneho otca biskupa Viliama Judáka už siedmy ročník Formačného kurzu teológie tela (7FKTT). Pre veľký záujem sme rozbehli Formačný kurz teológie tela aj na východe Slovenska v Smižanoch, kde aktuálne prebieha už druhý ročník.

Zároveň sa venujeme študijným skupinkám teológie tela, nadstavbovému kurzu Láska a zodpovednosť, organizácii duchovných obnov a prednáškovej činnosti (o teológii tela, o čistote, o manželstve, o zasvätenom živote, o zmysle a cieli života, o ľudskej dôstojnosti a iné.)

V roku 2017 sme otvorili v spolupráci s Teologickou fakultou Katolíckej univerzity v Košiciach prvý ročník semestrálneho akademicko-formačného programu Láska, sexualita a zmysel života v učení Cirkvi (o ľudskej láske, sexualite, čistote, manželstve, panenstve a plodnosti) s možnosťou nadstavbového programu Láska a zodpovednosť a Teológia tela.

UKRAJINA: Medzi naše ďalšie aktivity patrí misijná činnosť na Ukrajine.

Okrem duchovných obnov pre mladých sa zameriavame na humanitárnu a materiálnu pomoc chudobným, sirotám, mladým, mladým rodinám či opusteným ľuďom.

Misijný dom

Misijný dom Karola Wojtylu v Košiciach máme v podnájme od júna 2019. Vďaka niekoľkým brigádam sa nám ho podarilo zveľadiť (ďakujeme veľmi pekne všetkým, ktorí prispeli svojím časom a rukami:-)).

Dom je zároveň kanceláriou Misijnej školy Karola Wojtylu a tiež komunitným centrom pre tých, ktorých nadchlo učenie Cirkvi a zvlášť sv. Jána Pavla II. Misijný dom dýcha životom a budeme veľmi radi, ak do neho život príde ešte viac aj vďaka vašej návšteve. Chceme dom budovať v duchu myšlienky: „Čím viacej sa stávame darom jeden pre druhého, tým krajšie môže byť spoločenstvo, ktoré medzi nami vzniká.”

NAŠA VÍZIA

Naším snom je vybudovať na Slovensku svojho druhu prvé MISIJNÉ CENTRUM – MISIJNÚ ŠKOLU KAROLA WOJTYLU (MŠKW), ktoré by poskytovalo komunitné zázemie pre medzinárodnú formáciu a vzdelávanie novej generácie podľa vzoru a diela Karola Wojtylu – sv. Jána Pavla  II.

Našou túžbou je, aby to bolo miesto, kde sa kresťanský východ bude stretávať so západom;  miesto, kam by mladí ľudia z rôznych krajín sveta (zväčša slovanských) mohli prichádzať na určitý čas spoločne žiť ako rodina a byť systematicky vzdelávaní a formovaní; miesto, ktoré by ľuďom rôzneho veku či životného stavu poskytovalo osobnostnú formáciu v oblasti intelektuálnej, duchovnej, kultúrnej a spoločenskej; miesto, kde by sme sa spoločne učili svojimi darmi, talentami, vedomosťami a svojím osobným príkladom svedčiť o kráse a dôstojnosti ľudskej osoby, ľudského tela a lásky podľa Božieho plánu.

Hlavným cieľom Misijného komunitného centra MŠKW by bolo vytvárať priestor pre budovanie medzinárodnej komunity ľudí, ktorá spoločnými silami bude prispievať k zmierňovaniu ľudskej biedy (duchovnej, morálnej aj materiálnej).

Pomôžte nám, prosím, zrealizovať tento sen...

Misijná škola Karola Wojtylu vykonáva svoju činnosť predovšetkým na základe finančnej pomoci sympatizantov a iných podporovateľov.

ZA KAŽDÚ VAŠU SPOLUPRÁCU a POMOC – modlitbovú, morálnu, materiálnu aj finančnú ĎAKUJEME!

KAŽDÝ MESIAC JE ZA VÁS VŠETKÝCH, KTORÍ TOTO DIELO AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM PODPORUJETE, SLÚŽENÁ SV. OMŠA. ĎAKUJEME!