Získavanie a spracovanie osobných údajov sa spravuje Všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov (GDPR) a naň nadväzujúcou vnútroštátnou legislatívou. Pred poskytnutím Vašich osobných údajov Misijnej škole Karola Wojtylu, o.z. (ďalej len MŠKW) si, prosím, prečítajte tieto pravidlá.

Práva dotknutých osôb

Každá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané, má právo požadovať od MŠKW ako prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť dozornému orgánu (návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona 18/2018 Z. z.). Viac o vašich právach si môžete prečítať tu.

Dôležité informácie

Prevádzkovateľ: Misijná škola Karola Wojtylu, o.z, Rosná 20, 040 01 Košice, IČO: 50555120

Kde sa môžem informovať o spracovaní svojich osobných údajov a uplatniť svoje práva?

Účely a právny základ spracúvania osobných údajov:

 1. Osobné údaje sa spracúvajú za účelom vzájomnej komunikácie a informovania, najmä zasielania správ (v elektronickej alebo inej podobe) o činnosti organizácie a dianí v tematických oblastiach, ktorým sa MŠKW venuje (bonusovka v horách, púť do Krakova, Formačné kurzy teológie tela: Povolanie k láske, stretnutia absolventov, nadstavbové formačné kurzy, výpomoc pri adorácií, Semestrálny program, misijná činnosť a pod.)
  • Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm a) GDPR). Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním emailu na emailovú adresu. 
 2. Osobné údaje sa spracúvajú za účelom vedenia účtovníctva na základe zákonov a iných všeobecno-záväzných predpisov (čl 6, ods. 1, písm. c) GDPR). Napr. v prípade poukázania darov, uhradenia registračného poplatku za kurz a pod.
 3. Osobné údaje sa spracúvajú za účelom organizácie formačných kurzov, bonusových aktivít, študijných skupiniek a podujatí.
  • Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm a) GDPR) udeleného prostredníctvom registračného formulára. Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním emailu na emailovú adresu.
 4. Osobné údaje sa spracúvajú za účelom zvyšovania povedomia o MŠKW vyhotovovaním a  zverejňovaním fotografií a videozáznamov na webových sídlach teologiatela.sk a mskw.sk. a ich šírením medzi účastníkmi podujatí organizovanými MŠKW.
  • Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm a) GDPR) udeleného prostredníctvom registračného formulára. Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním emailu na emailovú adresu .
 5. Osobné údaje sa spracúvajú za účelom sprostredkovania odslúženia sv. omší (sv. liturgií) na Ukrajine.
  • Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm a) GDPR) udeleného prostredníctvom formulára Omšový milodar. Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním emailu na emailovú adresu .

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov: Vaše osobné údaje spracúvame najčastejšie na základe Vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm a) GDPR). Súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý ste nám poskytli,  môžete kedykoľvek odvolať zaslaním emailu na emailovú adresu . Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Doba uchovávania:

 • Účel vzájomnej komunikácie a informovania: Osobné údaje sa uchovávajú po dobu trvania organizácie, alebo jej právneho nástupcu, najdlhšie po dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov.
 • Účel organizácie kurzov a podujatí: Osobné údaje sa uchovávajú 2 roky od ukončenia kurzu/podujatia.
 • Účel vedenia účtovníctva: Osobné údaje sa uchovávajú po dobu 10 rokov.
 • Účel zvyšovania povedomia o MŠKW (zverejňovanie fotografií a videí): Osobné údaje sa uchovávajú 5 rokov.
 • Účel sprostredkovania odslúženia sv. omší (sv. liturgií) na Ukrajine sa uchovávajú po dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov.

Príjemcovia: Vaše osobné údaje budú poskytnuté iba osobám, ktoré sú zamestnancami a dobrovoľníkmi MŠKW. MŠKW neposkytuje osobné údaje iným osobám.

Cezhraničný prenos: Vaše osobné údaje nebudú poskytované žiadnym zahraničným subjektom. Niektorí dobrovoľníci a členovia MŠKW budú spracúvať Vaše osobné údaje na území Českej Republiky.

Profilovanie: U prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu ani k inému automatizovanému spracúvaniu osobných údajov s právnym účinkom alebo iným podstatným vplyvom na Vás.

Tieto pravidlá spracúvania osobných údajov sú účinné od 25. mája 2018.

NAPÍŠTE NÁM

 

ODOSLAŤ