MISIJNÁ ŠKOLA KAROLA WOJTYLU (MŠKW)

Sme občianske združenie medzinárodného charakteru a našou víziou je:

Vízia

Pomáhať ľudom spoznávať krásu pravdivej lásky

Misia

Aktívnym vzdelávaním, modlitbou a skúsenosťou spoločenstva osvetľovať učenie Katolíckej cirkvi o láske a sexualite

Motto

Príď spoznať svoju hodnotu!

POSLANIE MŠKW

Podľa vzoru života a diela Karola Wojtylu sa snažíme:

  • formovať ľudí rôznych profesií, veku a životného stavu a tým prispievať k rozvoju kultúry a spoločnosti;

  • vytvárať medzinárodné spoločenstvo osôb, ktoré konkrétnym spôsobom prispieva k zmierňovaniu ľudskej biedy (duchovnej, morálnej aj materiálnej).

ČLENOVIA A SPOLUPRACOVNÍCI MŠKW

Členmi a spolupracovníkmi MŠKW sú absolventi a študenti Medzinárodného teologického inštitútu (International Theological Institute) v rakúskom Gamingu a Trumau, Inštitútu Jána Pavla II. pre štúdiá manželstva a rodiny v Ríme, a taktiež programov organizovaných Akadémiou Karola Wojtylu na Slovensku – Diplomu v Rodinnej pastorácii a Master programu v teológii manželstva a rodiny v Košiciach. Okrem toho spolupracujeme s medzinárodnými lektormi a s absolventmi z vlastných projektov.

Medzinárodný charakter MŠKW napomáha vytvárať širšie spoločenstvo a rozvíjať spoluprácu s ľuďmi a organizáciami s podobným zameraním i v zahraničí.

PILIERE MŠKW

null

FORMÁCIA

Formáciou k pravým ľudským hodnotám prispievať k rozvoju dnešnej kultúry a spoločnosti.

null

VZDELÁVANIE

Zrozumiteľným jazykom približovať ľuďom Pravdu o človeku.

Zrozumiteľným jazykom približovať ľuďom rôznych profesií, veku a životných stavov učenie Cirkvi vo svojej plnosti so zameraním na antropológiu človeka podľa vzoru Karola Wojtylu – sv. Jána Pavla II.

VIAC...
null

MODLITBA

Spoločná modlitba robí zázraky!

Základom každého ľudského vzťahu je vzťah s Tým, kto je zdrojom pravdivej čistej lásky. Ku tomu, aby sme boli schopní milovať a byť darom pre druhých, sa musíme najskôr my sami naučiť prijímať Božiu Lásku a nechať sa Ňou premieňať.

VIAC...
null

SPOLOČENSTVO

Vytvárať spoločenstvo, ktoré konkrétne prispieva k
zmierňovaniu ľudskej biedy.

Vytvárať medzinárodné spoločenstvo osôb, ktoré konkrétnym spôsobom prispieva k zmierňovaniu ľudskej biedy – duchovnej,
morálnej aj materiálnej

VIAC...

HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ MŠKW

História MŠKW

Sme spoločenstvo ľudí, ktorých počas štúdií oslovilo učenie o ľudskej láske a ľudskej osobe podľa učenia Katolíckej cirkvi. Táto skúsenosť nás jednoducho viedla prinášať toto učenie ďalej medzi ľudí. Našu činnosť sme začali neformálne v roku 2009 organizovaním študijných stretnutí, letných škôl a víkendových programov, počas ktorých sme spolu študovali o ľudskej láske na základe Teológie tela sv. Jána Pavla II. Takto sme sa stretávali nielen na Slovensku, ale aj v Bosne a Hercegovine, Česku, Lotyšsku, Rakúsku, Rusku a na Ukrajine.

Na základe záujmu mladých pracujúcich a študentov spoznávať myšlienku čistoty a krásy ľudskej lásky podľa učenia sv. Jána Pavla II. sme v roku 2010 začali projekt víkendových duchovných obnov v Česku. Od roku 2012 až do dnešného dňa tento projekt úspešne pokračuje aj na Slovensku. Práve pravidelné víkendové stretnutia inšpirovali mnohých účastníkov rozvíjať svoje vzdelanie na Slovensku a v zahraničí.

Zvyšujúci sa záujem o tieto víkendové stretnutia výrazným spôsobom prispel k založeniu Misijnej školy Karola Wojtylu (MŠKW), ktorá pôsobí ako občianske združenie od októbra 2016.

Naša cesta a konkrétna skúsenosť s učením sv. Jána Pavla II.

2019/2020 - Slovensko

Prvý ročník nadstavbového kurzu Láska a zodpovednosť (dielo Karola Wojtylu). 3 víkendové obnovy pre absolventov Formačných kurzov teológie tela.

2018 - Kazachstan

Duchovná obnova teológie tela pre mladých, prednášky o teológii tela sv. Jána Pavla II. na Festivale mladých z rôznych častí Kazachstanu v meste Ozernoe.

2018/2020 - Slovensko, Ukrajina, Rakúsko, Česká republika

Prednášky a svedectvá o učení sv. Jána Pavla II. na rôznych podujatiach – seminároch, konferenciách, duchovných obnovách, birmovaneckých prípravách, vo farnostiach, v školách, rehoľných spoločenstvách.

od jesene 2017/2020 Košice

V spolupráci s Teologickou fakultou Katolíckej Univerzity organizujeme v Košiciach Semestrálny akademicko-formačný program Láska, sexualita a zmysel života v učení Cirkvi; Láska a zodpovednosť, Teológia tela.

2016/2020 - Slovensko

V roku 2016 vznikla v Bratilaslave 1.študijná skupinka Teológie tela. Do dnešného dňa bolo založených 5 takýchto študijných skupiniek v rámci Slovenska -Bratislava, Nitra, Levoča, Košice.

október 2016 - Slovensko

Založenie Misijnej školy Karola Wojtylu

2015/2020 - Slovensko, Česká republika, Rakúsko, Taliansko

Priebežná formácia ľudí z tímu, lektorov, spolupracovníkov Misijnej školy Karola Wojtylu na akademickej úrovni (Brno – Štúdium manželstva a rodiny, Trumau – Medzinárodný teologický inštitút, Rím – Inštitút Jána Pavla II., Košice – Master v teológii manželstva a rodín, Diplom v rodinnej pastorácii).

2014 - Rusko

Desaťdňový Seminár teológie tela v rámci pravoslávneho letného tábora pre mladých.

od roku 2013/2020 - Slovensko

Formačné kurzy teológie tela / západné Slovensko. V súčasnosti prebieha už 7. ročník.

2013/2018 - Ukrajina

Duchovné obnovy teológie tela, semináre, svedectvá na rôznych miestach Ukrajiny a na rôznych podujatiach.

2012 - Rakúsko

Medzinárodný teologický Inštitút/ITI, Trumau – víkendová medzinárodná duchovná obnova „Vocation to love“, na základe ktorej sa začali na seba nadväzujúce duchovné obnovy na Slovensku v rokoch 2013-2014 (podľa vzoru tých, ktoré prebehli v Českej republike v rokoch 2010/2012).

2012 - Lotyšsko

Týždňová letná škola teológie tela

2010/2012 - Česká republika

Prvé duchovné obnovy so zameraním na katechézy Jána Pavla II. teológia tela(séria 7 víkendových duchovných obnov s jednou skupinou mladých).

2009/2011 - Bosna a Hercegovina

Vznik prvých študijných skupiniek teológie tela a letnej školy teológie tela s mladými z Českej republiky, Slovenska, Ukrajiny, Ruska a Lotyšska v rámci spoločenstva Svetlo Máriino v Medžugorii.

2007/2009 - Rakúsko

Štúdium teológie manželstva a rodiny na INTERNATIONAL THEOLOGICAL INSTITUTE (ITI, Gaming)

2006 - Rakúsko

1. Medzinárodné sympózium Teológie tela v Európe (Gaming)

Misijný dom Karola Wojtylu

Misijný dom Karola Wojtylu v Košiciach máme v podnájme od júna 2019. 

Dom je zároveň sídlom a kanceláriou Misijnej školy Karola Wojtylu a tiež komunitným centrom pre tých, ktorých nadchlo učenie Cirkvi a zvlášť sv. Jána Pavla II. Misijný dom dýcha životom a budeme veľmi radi, ak do neho život príde ešte viac aj vďaka vašej návšteve. Chceme dom budovať v duchu myšlienky: „Čím viac sa stávame darom jeden pre druhého, tým krajšie môže byť spoločenstvo, ktoré medzi nami vzniká.”

Súčasná činnosť

Prednášame a svedčíme o teológii tela (katechézy sv. pápeža Jána Pavla II. o ľudskej láske a sexualite) na rôznych podujatiach – formačných stretnutiach, seminároch, konferenciách, duchovných obnovách či priamo na školách – na gymnáziách, vysokých školách, a to nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike, na Ukrajine, v Kazachstane, Rakúsku, Rusku, Lotyšsku a i.

SLOVENSKO: V roku 2023/2024 prebiehal v Nitrianskej diecéze s požehnaním miestneho otca biskupa Viliama Judáka a v Spišskej diecéze už desiaty ročník Formačného kurzu teológie tela Povolanie k láske (10FKTT)

Zároveň sa venujeme študijným skupinkám teológie tela, nadstavbovému kurzu Láska a zodpovednosť, organizácii duchovných obnov a prednáškovej činnosti (o teológii tela, o čistote, o manželstve, o zasvätenom živote, o zmysle a cieli života, o ľudskej dôstojnosti a iné.)

Od roku 2017 v spolupráci s Teologickou fakultou Katolíckej univerzity v Košiciach organizujeme každý semester seminárne kurzy Sexualita v učení Cirkvi (starší názov Láska, sexualita a zmysel života v učení Cirkvi) (o ľudskej láske, sexualite, čistote, manželstve, panenstve a plodnosti),  Láska a zodpovednosť a Teológia tela. Seminárne kurzy sa realizujú online, v Bratislave a v Košiciach.

UKRAJINA: Medzi naše ďalšie aktivity patrí misijná činnosť na Ukrajine.

Okrem duchovných obnov sa zameriavame na humanitárnu a materiálnu pomoc chudobným, sirotám, mladým, mladým rodinám či opusteným ľuďom.

NÁŠ SEN

Naším snom je vytvoriť na Slovensku svojho druhu prvé medzinárodné MISIJNÉ CENTRUM – MISIJNÚ ŠKOLU KAROLA WOJTYLU (MŠKW), ktoré by poskytovalo komunitné zázemie pre formáciu a vzdelávanie novej generácie podľa vzoru a diela Karola Wojtylu – sv. Jána Pavla  II.

Našou túžbou je, aby to bolo miesto, kam by ľudia z rôznych krajín sveta (zväčša slovanských) rôzneho veku či životného stavu mohli prichádzať na určitý čas a byť systematicky vzdelávaní a formovaní v oblasti intelektuálnej, duchovnej, kultúrnej a spoločenskej; miesto, kde by sme sa spoločne učili svojimi darmi, talentami, vedomosťami a svojím osobným príkladom svedčiť o kráse a dôstojnosti ľudskej osoby, ľudského tela a lásky podľa Božieho plánu; miesto, kde sa kresťanský východ bude stretávať so západom; miesto v tichom prostredí, kam by mohli naši absolventi, študenti, spolupracovníci, priatelia prichádzať sa stíšiť, modliť a vytvárať spoločenstvo.

Hlavným cieľom Misijného komunitného centra MŠKW by bolo vytvárať priestor pre budovanie medzinárodnej komunity ľudí, ktorá spoločnými silami bude prispievať k zmierňovaniu ľudskej biedy (duchovnej, morálnej aj materiálnej).

Pomôžte nám, prosím, zrealizovať tento sen...

Variabilný symbol: 0513
IBAN: SK3783300000000019810513
Banka: Fio banka

“Želám Vám a vyprosujem k týmto Vašim úsiliam na príhovor sv. Jána Pavla II. hojnosť Božieho požehnania.”

– Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup

“Veľmi rád sa pridávam k tým, ktorí žehnajú tomuto dielu, pretože je veľmi potrebné a užitočné. Do ďalších rokov evanjelizačnej služby Vám vyprosujem potrebné milosti a žehnám všetkým Vašim spolupracovníkom i podporovateľom!”
Mons. Bernard BOBER, arcibiskup-metropolita Košice

“Ďakujem Vám i všetkým Vašim spolupracovníkom z Misijnej školy za cennú službu, ktorú v prospech vzdelávania v oblasti lásky, sexuality a zmyslu života robíte…. vyprosujem Vám i Vašim spolupracovníkom hojnosť Božieho požehnania a milostí.”

– Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita