„Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene.“ (Jn 15, 16)

Pomoc ľuďom na Ukrajine

MIKULÁŠSKO-VIANOČNÁ ZBIERKA pre chudobných na Ukrajine

Poďme spolu prinášať nádej ľuďom v núdzi!

Milí priatelia,

naša tradičná Mikulášsko-vianočná zbierka pre Ukrajinu má tento rok osobitný charakter. V dôsledku prebiehajúcej vojny pribúda na Ukrajine ľudí, ktorí potrebujú nádej a pomocnú ruku. Tí, ktorí v svojej krajine zostávajú, prevažne ľudia starší, osamelí, zdravotne znevýhodnení, alebo chorí, sa naozaj viac a viac stretávajú s realitou, že nemajú prostriedky na zabezpečenie základných životných potrieb, vrátanie liekov.

Bohužiaľ, všetkým pomôcť nemôžeme. Chceli by sme však spoločne s Vami upevniť a posilniť systém pomoci, ktorý sa nám vďaka vašej podpore za posledných pár rokov podarilo vybudovať (ešte pred vojnou). Naši dlhoroční spolupracovníci na Ukrajine zostávajú a doslova celým svojím srdcom a životom “premieňajú” naše finančné príspevky na konkrétnu pomoc a konkrétnu nádej – nakupujú a prinášajú chudobným ľuďom základné potraviny, drogériu a potrebné lieky, prípadne prispievajú osamelým alebo starým ľuďom na zaplatenie energií, keď im hrozí úplné odstrihnutie od sietí.

“Cez Váš dar mi Boh ukazuje svoju prítomnosť, že je blízko. Jeho ruky sú Vašimi rukami! Ďakujem každému z Vás.” (osamelá babička)

Cieľom tejto zbierky je teda utvoriť balíček pomoci na celý rok, aby sme mali na každý mesiac konkrétnu čiastku, ktorú budeme môcť na Ukrajinu zasielať. Takáto pravidelná suma bude svojím spôsobom určitou “istotou” z dlhodobého hľadiska a pomôže našim spolupracovníkom pomoc systematickejšie zabezpečovať a distribuovať priamo na mieste.


Na čo konkrétne budú využité naše príspevky?

ČÍTAŤ VIAC...

POMÁHAME na Ukrajine

Variabilný symbol: 777
IBAN: SK6783300000000130519177
Banka: Fio banka

Dary z ČR: č. účtu 130519177 / 2010 (Fio banka)

 

Každý Váš dar pravidelne zasielame na Ukrajinu, kde ho naši spolupracovníci prerozdeľujú podľa aktuálnej potreby tým, ktorí to najviacej potrebujú. ĎAKUJEME!

Misijná škola Karola Wojtylu (MŠKW) si z vašich darov pre Ukrajinu nenecháva ŽIADNE prostriedky na svoju činnosť. Budeme však aj my veľmi vďační za akúkoľvek podporu  fungovania MŠKW! Lebo iba vďaka vašej pomoci, môžeme robiť to, čo robíme :)! ĎAKUJEME! CHCEM PODPORIŤ  činnosť MŠKW – IBAN: SK3783300000000019810513. (Dary z ČR: č. účtu 19810513 / 2010 (Fio banka)

AKTUÁLNE KONKRÉTNE výzvy

Variabilný symbol: 001
IBAN: SK6783300000000130519177
Banka: Fio banka

Dary z ČR: č. účtu 130519177 / 2010 (Fio banka)

Variabilný symbol: 013
IBAN: SK6783300000000130519177
Banka: Fio banka

Dary z ČR: č. účtu 130519177 / 2010 (Fio banka)

Variabilný symbol: 0612
IBAN: SK6783300000000130519177
Banka: Fio banka

Dary z ČR: č. účtu 130519177 / 2010 (Fio banka)

V súvislosti s celosvetovou pandemickou situáciou sme aj my museli zrušiť misijné cesty na Ukrajinu. Neustále sme však v kontakte s našimi priateľmi a prostredníctvom nich sa snažíme prinášať pomoc všetkým núdznym.

Situácia na Ukrajine je momentálne pre mnohých náročná. Veľa ľudí v dôsledku pandémie prišlo o prácu, a tak aj o prísun akéhokoľvek príjmu na živobytie. Sociálny systém tam, bohužiaľ, nefunguje tak ako u nás, takže ľudia majú doslova iba pár hrivien na mesiac, z ktorých musia vyžiť. Čoraz viac pribúdajú chudobní. V zložitej situácii sa nachádzajú teraz aj kňazi, ktorí sú odkázaní na milodary veriacich (napr. na sv. omše).

S vašou pomocou sa nám podarilo vytvoriť niekoľko “ostrovčekov pomoci” na rôznych miestach Ukrajiny (pri mestách Ivano-Frankivsk, Ľvov, Buchach, Ternopol, Luck, Chernivci, Charkov a i.). Vaše finančné dary a príspevky pravidelne prerozdeľujeme a rozposielame našim priateľom, kňazom či otcom biskupom, ktorí ich následne rozdeľujú podľa potreby chudobným, chorým a núdznym, starenkám a starčekom, sirotám, slobodným mamičkám, mnohodetným rodinám či opusteným ľuďom. Konkrétna pomoc má formu nákupov a rozvozu potrebných potravín, tovaru každodennej spotreby a liekov, či finančných príspevkov na stravu, bývanie, zdravotnú starostlivosť – liečbu alebo drobné akútne opravy v domácnosti – nefungujúci vodovod, elektrina, zatekanie do domácnosti následkom povodní a i.).

Mnohí z vás nás prosíte o odslúženie svätých omší (liturgií) na Ukrajine (aj gregoriánskych). Táto forma podpory sa stále viac ukazuje ako skvelá príležitosť výpomoci kňazom i rehoľným spoločenstvám v tejto krajine a cez nich i druhým. ĎAKUJEME VÁM!

V miestach, kam sme spoločne na Ukrajinu chodievali, sa taktiež rodí veľa detí, ktoré skončia v detských domovoch, pretože sa o nich biologickí rodičia alebo širšia rodina z rôznych príčin nevie postarať. Jednému nášmu dlhoročnému spolupracovníkovi, kňazovi, mnoho rokov horela v srdci túžba vybudovať taký detský domov, kde budú deti vnímané ako dar. V roku 2017 začal s Božou pomocou budovať Dom milosrdenstva s kostolom svätého Mikuláša. Je krásne vidieť, ako toto dielo rastie, napriek rôznym ťažkostiam a vďaka podpore dobrodincov. Doslova z ruín rastie domov. Pred pár mesiacmi bol požehnaný a položený aj základný kameň kostola sv. Mikuláša, ktorý bude pri detskom domove na znak toho, že Nebeský Otec je stále pri deťoch, že sa o nich stará a že ich nikdy neopustí. Každý týždeň sa priamo na stavbe pred krížom a ikonou sv. Mikuláša konajú modlitby za všetkých dobrodincov a podporovateľov tohto diela, za všetky deti aj spolupracovníkov.

Vďaka Bohu aj za vás všetkých, ktorí ste toto dielo už podporili alebo podporíte! Je to krásne dielo a veríme, že môže priniesť domov, nádej a radosť mnohým deťom! (Peňazí na dokončenie diela je treba ešte veľa, ale veríme, že Boh sa oslávi a už čoskoro bude môcť tento domov žiť svojím životom.)

Budeme vďační za každú vašu spoluprácu v tomto misijnom diele pomoci ľuďom na Ukrajine.

Tak, ako hovorí svätý apoštol Pavol, aby náš terajší prebytok pomohol im v nedostatku a aby ich prebytok pomohol inokedy v nedostatku nám (2Kor 8,14).

KOMU sme spoločne s vami POMOHLI?

„Len bratská láska môže spôsobiť, že ten, kto niečo má, neuzavrie sa egoisticky do seba, a kto je chudobný, nebude sa cítiť ponížený vo svojom nedostatku.“ (Ján Pavol II.)

... a mnohým iným, ktorých Boh sám pozná a ktorí sa za vás dobrodincov s vďačnosťou modlia...

„Amen, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili!.“ (Mk 25, 40)

Aj vďaka vášmu srdcu ochotnému pomáhať, môžeme spoločne prispievať k zmierňovaniu ľudskej biedy nielen tej duchovnej a morálnej, ale aktuálne aj tej materiálnej… čo je aj jedným z hlavných cieľov našej Misijnej školy.

Veríme, že po ukončení pandemickej situácie budeme môcť obnoviť naše misijné cesty na Ukrajinu a spoločne s vami a našimi priateľmi a spolupracovníkmi opäť privážať pomoc a organizovať duchovné obnovy teológie tela a to nielen pre mladých :).

ĎAKUJEME za každú vašu podporu!

Nech Boh mocne koná aj vo vašich životoch!

 „Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase v Duchu! A v ňom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých!(List Efezanom 6, 18)

Milí priatelia, až nás srdce bolí z toho všetkého, čo sa teraz odohráva v krajine našich priateľov.

Veríme však, že modlitbou a pôstom sa aj táto vojna dá zastaviť!

ČÍTAŤ VIAC...

AKO môžem POMÔCŤ?

MODLITBOU

Veľmi vás chceme poprosiť o intenzívnu modlitebnú podporu tohto „malého počatého diela“. Prosíme najmä o modlitbu za ochranu všetkých ľudí, ktorým Boh chce cez nás pomôcť, a tiež za našich spolupracovníkov na Ukrajine, aby ich Panna Mária chránila svojím plášťom od každého zla, choroby či hriechu, a aby stále dokázali načúvať Božiemu hlasu. Aby sa všetka pomoc, ktorá im prejde rukami, dostala k tým, ktorí ju skutočne najviac potrebujú. Našimi spolupracovníkmi na Ukrajine sú naši priatelia, s ktorými sme v minulosti spolupracovali na rôznych projektoch teológie tela – duchovných obnovách, seminároch atď. Sú medzi nimi laici, kňazi, otcovia biskupi, rodiny i rehoľné spoločenstvá. V posledných rokoch nás Pán spájal cez učenie sv. Jána Pavla II. aj Pannu Máriu a vytváral medzi nami priateľstvá, aby sme teraz všetci spoločne konali a na ich silný príhovor vyprosovali u Boha potrebné milosti jedni pre druhých, ale aj pre celý svet. VĎAKA!

DAR PRE KŇAZOV na Ukrajinu

Mnohí kňazi na Ukrajine dnes žijú vo veľmi náročných podmienkach. Pokiaľ by ste aj vy mali na srdci túžbu takýmto kňazom pomáhať a podporovať ich, aby sa naozaj mohli venovať modlitbe a službe, ku ktorej ich Pán povolal, môžete tak učiniť:

  • poukázaním finančného daru s variabilným symbolom 013 na účet SK6783300000000130519177 (Misijná škola Karola Wojtylu), BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX, (pre prevody CZK v ČR: 130519177/2010)

Váš dar na živobytie pre kňazov a ich rodiny (nie omšový milodar) bude v plnej výške* odovzdaný prostredníctvom otcov biskupov, predstavených rehoľných spoločenstiev či našich dlhoročných spolupracovníkov na Ukrajine tým, ktorí to najviac potrebujú.

Vďaka za vaše otvorené srdcia pre podporu kňazov v týchto náročných časoch!

*vrátane bankových poplatkov za finančný prevod na Ukrajinu

FINANČNÝM DAROM

Váš finančný príspevok na pomoc chudobným na Ukrajine (jednorazový alebo aj pravidelný) môžete zaslať:

  • bankovým prevodom:  SK6783300000000130519177 (Misijná škola Karola Wojtylu), variabilný symbol: 777, (osobitný var. symbol pre stavbu detského domova s kostolom sv. Mikuláša: 0612), BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX, (pre prevody CZK v ČR: 130519177/2010)
  • jednorazovo QR kódom:

V prípade potreby vám môžeme vystaviť aj potvrdenie o DARE.

„Veď ak je prítomná... ochota, potom je dar pred Bohom cenný podľa toho, čo kto má, a nie podľa toho, čo nemá.“ (2Kor 8, 12)

MIKULÁŠSKO-VIANOČNÁ ZBIERKA 2021 pre chudobných na Ukrajine

.
Pomôžte nám prinášať radosť deťom a ľuďom v núdzi!

Radi by sme počas týchto vianočných sviatkov v spolupráci s vami, našimi priateľmi, pripravili drobné darčeky v podobe potravín, ovocia alebo sladkostí pre tých, ktorým spoločne s vami celoročne pomáhame. Mnohodetných rodín, osamelých ľudí, slobodných mamičiek, babičiek, deduškov či kňazov v núdzi, bohužiaľ, na Ukrajine pribúda a tak chceme byť aspoň touto malou cestou nápomocní a zmierňovať ich bolesť a utrpenie.

ČÍTAŤ VIAC...

Pozdrav vďačnosti z Ukrajiny

 „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!“ (Lk 6, 36)

Pomoc chudobným prináša veľa ovocia. Chceme sa s vami podeliť o niekoľko noviniek, ako sa spoločne podieľame na Božom milosrdenstve v rámci misie na Ukrajine.

ČÍTAŤ VIAC...